ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА KUBETI® - „Отключи тотема“

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Играта на KUBETI® - „Отключи тотема“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и провежда от „СЪНДЕЙ МЕДИЯ“ ООД, с ЕИК 205064005, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район „Лозенец“, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 24, ет. 2, наричано по-долу, за краткост: „Организатор”. Играта се организира по възлагане на „Итал Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Тракийска“ № 10, с ЕИК: 127590277, наричано по-долу за краткост „Възложител“.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: kubetigame.bg , където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

2.2. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват.

2.3. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: kubetigame.bg. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на участието си в Играта.

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ

3.1. Играта стартира, считано от 01.11.2019 г. и продължава до 31.01.2020 г. (включително), като в рамките на този период, всяка седмица , на случаен принцип, се теглят наградите в Играта, посочени в т.6.1.

3.2. Играта се провежда на територията на Република България, при условията на настоящите Правила.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА KUBETIGAME.BG И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Всяко физическо лице, навършило 13 (тринадесет) години, има право да използва kubetigame.bg, като си направи регистрация (регистрация на профил). В случай че сте между 13 и 18-годишна възраст, използвайки kubetigame.bg, потвърждавате, че имате съгласие на Ваш родител/законен настойник за това използване. Регистрацията на профил сама по себе си не дава право на участие в Играта. Необходимо е участникът да отговаря на другите условия по настоящите Правила, както и да е изпълнил указаното в Раздел 7 „Механизъм за участие в Играта“.

4.2. В Играта право на участие имат всички физически лица, навършили 16 години, които са се регистрирали на kubetigame.bg. В случай, че сте между 16 и 18-годишна възраст, участвайки в Играта потвърждавате, че имате съгласие на Ваш родител/законен настойник за това участие.

4.3. В Играта не могат да участват лица, ненавършили 16 години, както и служителите на Организатора и Възложителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

В Играта участват продукти с търговска марка KUBETI®, върху чиято опаковка е поставена специална промоционална лента с надпис „Отключи тотема“ (наричана по-долу за краткост „Промо лентата“).

6. НАГРАДИ

6.1. Наградите в Играта са:

6.1.1. Електронен ваучер на стойност 30 (тридесет) лева (за периода на Играта ще бъдат раздадени общо 400 броя ваучери);

6.1.2. Електронен ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева (за периода на Играта ще бъдат раздадени общо 100 броя ваучери).

6.2. Ваучерите важат единствено за електронен магазин https://sundayhabit.com/kubeti, като с тях могат да се купуват само артикули от секцията „Kubeti Магазин“. С ваучерите може да се пазарува считано от 20.11.2019 г. Ваучерите са валидни до 15.03.2020 г. Организаторът не носи отговорност за невалидност на ваучер след посочената дата.

6.3. Спечелен ваучер може да се използва само еднократно. Когато закупен артикул е на стойност по-ниска от стойността на спечеления ваучер, разликата не се възстановява и не може да бъде използвана за други покупки.

6.4. Не се допуска замяна на спечелен ваучер срещу паричната му равностойност, нито други замени.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят един или повече продукти с търговска марка KUBETI®, обозначен/и с Промо лента. Под всяка Промо лента има уникален промоционален код („промо код“). Участникът следва да регистрира промо кода на kubetigame.bg. Точният брой промо кодове, необходими за участие в лотарията за наградите по т. 6.1, е описан в т. 7.3. Регистрация на уникален промо код може да бъде направена само след регистрацията на профил. Регистрацията на профил е безплатна и изисква единствено предоставянето на актуален имейл адрес на участника (който не представлява лични данни, тъй като не води до идентифицирането на участника) и въвеждане на избрана от него парола за достъп. От участниците не се събират имена, телефон, адрес или каквито и да било други данни, които биха могли да бъдат определени като лични данни, съгласно местното законодателство. При регистрация от участниците ще бъде поискано да се съгласят с настоящите Правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Правилата. Поставянето на отметка в съответното поле е задължително условие за успешна регистрация на профил.

7.2. При първа регистрация на промо код, от участника ще бъде поискано да потвърди, че има навършени 16 години. Потвърждаването се извършва чрез отметка в съответното поле. При регистрация на всеки три промо кода в една седмица, същите се групират автоматично по реда на тяхната регистрация и получават общ код, с който участникът играе за спечелване на ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева. Независимо от автоматичното групиране, участникът участва с всеки един от регистрираните от него промо кодове и в лотарията за спечелването на ваучери на стойност 30 (тридесет) лева, при ограниченията посочени по-долу, в случай че с три регистрирани промо кода участникът спечели ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева.

7.3. Минималният брой промо кодове за участие в лотарията за наградите по т. 6.1 е както следва:

7.3.1. За да вземе участие в седмичното теглене за ваучери на стойност 30 (тридесет) лева, участникът трябва да регистрира минимум 1 (един) промо код;

7.3.2. За да вземе участие в седмичното тегленето за ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, участникът трябва да регистрира минимум 3 (три) промо кода. Важно!!! Регистрираните в съответна седмица промо кодове, губят своята валидност и не участват в последващи тегления, след извършване на тегленето за седмица, в която са били регистрирани.

7.4. За да бъдат допуснати за участие в тегленето за спечелване на определена награда, участниците трябва да са навършили 16 години и да отговарят на другите изисквания, упоменати в настоящите Правила.

7.5. Всеки участник има право на многократно участие в Играта, както в рамките на седмичното теглене, така и за целия период на Играта. С регистрацията на повече промо кодове участникът повишава своя шанс в седмичното теглене за спечелване на награда по т. 6.1. Пример: При регистрация на 2 промо кода участникът може да спечели ваучер на стойност 30 (тридесет) лева, с който и да е от двата регистрирани промо кода, като всеки от тях му дава равен шанс да спечели.

Когато общият брой регистрирани промо кодове за съответната седмица е кратен на 3, участникът участва съответен брой пъти в седмичното теглене за спечелване на ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева. В същото време, участникът участва и в седмичната лотария за спечелване на ваучер на стойност 30 (тридесет) лева с всеки един от регистрираните през съответната седмица промо кодове. Пример: За конкретна седмица участник е регистрирал общо 9 промо кода. Това означава, че тя/той участва с троен шанс (9 : 3 = 3) в седмичната лотария за спечелване на ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева. Същият участник има шанс, с който и да е от така регистрираните промо кодове, да спечели ваучер на стойност 30 (тридесет) лева. Важно!!! Регистрирани промо кодове, които бъдат изтеглени за печеливши не участват в последващо теглене. Така например, ако с три регистрирани промо кода участникът спечели ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, тези три промо кода не участват в последващо теглене нито за друг ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, нито за ваучери на стойност 30 (тридесет) лева.

Когато общият брой регистрирани промо кодове за съответната седмица не е кратен, но е по-голям от 3, участникът участва в седмичното теглене за спечелване на ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, като от общия брой регистрирани промо кодове се извади горницата над първото число кратно на 3. В същото време участникът участва и в седмичната лотария за спечелване на ваучер на стойност 30 (тридесет) лева с всеки от регистрираните през съответната седмица промо кодове. Пример: Ако за конкретна седмица участник е регистрирал общо 7 промо кода, то тя/той участва с двоен шанс (7 – 1 = 6 : 3 = 2) в седмичната лотария за спечелване на ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, като участва и в седмичната лотария за спечелване на ваучери на стойност 30 (тридесет) лева с всичките регистрирани 7 промо кода. Важно!!! Регистрирани промо кодове, които бъдат изтеглени за печеливши не участват в последващо теглене. Така например, ако с три регистрирани промо кода участникът спечели ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, тези три промо кода не участват в последващо теглене нито за друг ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, нито за ваучери на стойност 30 (тридесет) лева.

8. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се теглят след края на всяка седмица от периода на Играта, указан в т. 3.1, при спазване на посочения в т. 8.2 ред за теглене. Тегленето се извършва на случаен принцип измежду всички регистрирани за съответната седмица промо кодове.

8.2. Ред за теглене на наградите:

8.2.1. Първо се тегли ваучерът на стойност 99 (деветдесет и девет) лева;

8.2.2. След тегленето по т.8.2.1 се преминава към теглене на ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.

8.3. Играта е разделена на 12 седмици по 7 дни като всяка седмица започва в 00.01 часа в петък и завършва в 23.59 часа следващия четвъртък. Периодите са както следва:

 • Седмица 1 - От 04.11.2019 г. до 10.11.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 15.11. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева;
 • Седмица 2 - От 11.11.2019 г. до 17.11.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 22.11. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева;
 • Седмица 3 - От 18.11.2019 г. до 24.11.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 29.11. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 4 - От 25.11.2019 г. до 01.12.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 06.12. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) 33 и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 5 - От 02.12.2019 г. до 08.12.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 13.12. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) 33 и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева
 • Седмица 6 - От 09.12.2019 г. до 15.12.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 20.12. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 7 - От 16.12.2019 г. до 22.12.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 27.12. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 8 - От 23.12.2019 г. до 29.12.2019 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 03.01.2020 г. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 9 - От 30.12.2019 г. до 04.01.2020 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 10.01.2020 г. Теглене на 8/осем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 10 - От 06.01.2020 г. до 12.01.2020 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 17.01.2020 г. Теглене на 7 /седем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 31 /тридесет и един/ ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 11 - От 13.01.2020 г. до 19.01.2020 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 24.01.2020 г. Теглене на 7/седем/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 30 /тридесет / ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 12 - От 20.01.2020 г. до 26.01.2020 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 31.01.2020 г. Теглене на 6/шест/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 30 /тридесет / ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.
 • Седмица 13 - От 27.01.2020 г. до 31.01.2020 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 07.02.2020 г. Теглене на 6/шест/ ваучера на стойност 99 (деветдесет и девет) лева и теглене на 30 /тридесет / ваучера на стойност 30 (тридесет) лева.

8.4. Тегленето на седмичните награди се извършва всеки петък между 12.00 и 24 часа.

8.5. Регистрирани промо кодове, които бъдат изтеглени за печеливши не участват в последващото теглене. Така например, ако с три регистрирани промо кода участникът спечели ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, тези три промо кода не участват в последващо теглене нито за друг ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, нито за ваучери на стойност 30 (тридесет) лева.

8.6. Регистрираните в съответна седмица промо кодове, губят своята валидност и не участват в последващи тегления, след извършване на тегленето за седмица, в която са били регистрирани.

9. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

9.1. Печелившите от всяка седмична лотария се обявяват на интернет страницата на Играта kubetigame.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши промо кодове, заедно с имейл адресите на участниците, регистрирали тези кодове. Имейл адресите се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (Пример: ivan.XXXXtrov@gmail.com).

9.2. Организаторът изпраща индивидуално електронно съобщение до всеки от спечелилите участници, в което ги информира, че са спечелили съответно ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева или ваучер на стойност 30 (тридесет) лева. Информация за електронния ваучер се изпраща на печелившия участник на посочения от него при регистрацията имейл адрес.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Организаторът и Възложителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта - kubetigame.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

10.2. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя.

10.3. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху опаковка с печеливш промо код, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с участието им в Играта.

10.4. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за:

10.4.1. некоректни предоставени от участниците данни (например: невалиден имейл за регистрация на профил) или неправилно въведен промо код;

10.4.2. предоставен имейл адрес на трето лице, без неговото съгласие;

10.4.3. невъзможност за осъществяване на контакт със спечелил участник, както и в случаите на неизползване на спечелени от участниците награди в предвидения за това срок;

10.5. Възложителят не носи отговорност за коректното изпълнение на поръчки, направени от печеливши участници посредством електронния магазин https://sundayhabit.com/kubeti, както и за качеството на обслужването, достъпът до интернет страницата на електронния магазин или евентуалното му затваряне.

10.6. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Възложителя.

10.7. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност и не дължат обезщетение на участник, чийто промо код е използван от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.

10.8. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

11. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК

11.1. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/ат награда/и.

11.2. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин настоящите Правила или закона, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Настоящата Игра може да бъде прекратена по всяко време преди изтичане на срока ѝ, в случай че Организаторът констатира злоупотреби или масово нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата Игра, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то същото ще бъде обявено на интернет страницата на Играта, а участието в нея ще се прекрати автоматично.

13. ПРАВНИ СПОРОВЕ

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Възложителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

14. ЛИЧНИ ДАННИ

За участие в Играта от участниците не се изисква предоставяне на лични данни.

15. РАЗНИ

15.1. В рекламните материали за ИГРАТА, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в ИГРАТА. С участието си в ИГРАТА участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

15.2. Нито Организаторът, нито Възложителят носят каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, ако такива са възникнали във връзка с участието им в настоящата ИГРА.